Heempad journaal 18

Heempad Journaal (HPJ) nummer 18 (3e jaargang) 18 augustus 2017
Beste lezer, nee u heeft geen aflevering gemist, het vorige HPJ dateert van 1-6-2017.
Onverwachte drukte, uitbundige groei en extra projecten die op onze paden kwamen zorgen ervoor dat sommige dingen bleven liggen. Voor ons, Vrienden van het Heempad, geen komkommertijd. Als we alles wat ons bezighield en nog gaat houden in dit HPJ moeten vermelden kost dat minstens 20 pagina’s. Doen we dus niet, wel verwijzingen naar bronnen als u meer info wenst. Het HPJ is een nieuwsbrief van Vrienden van het Heempad (VvhH) Boskoop. Als werkgroep zijn we gerelateerd aan IVN Alphen. Het HPJ is een persoonlijk initiatief, een netwerk van groene initiatieven, gekoppeld en samengevat. Ook de bronnen waaruit we putten groeit gestaag.
Onze bronnen zijn o.a.: Nature Today/ Vroege Vogels Radio & TV/ IVN/ KNNV/ FLORON/ SOVON/ ARK/ RAVON/ Groene Motor/ Vogelbescherming/ Vlinderstichting/ Natuurmonumenten/ Wijk & Wouden/ Zuid-Hollands Landschap/ Groei & Bloei/ Gemeente publicaties/ Stichting Gouwebos/ Vrienden van het Bentwoud/ Publicaties in Regio bladen/ Natuurtuin De Veenmol/ Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard/ Chris Natuurlijk Rijnmond/ Studio Alphen/ Natuurgroep R’dam/ Vitale Groene Stad/ Natuurbehoud Groenpoort/ Gnephoek nieuws en diverse websites.
Groene weelde. Het wisselvallige weer van deze zomer zorgde voor een onverwacht uitbundige groei en bloei. Na een te koud voorjaar, wat gunstig was voor langdurige bloei van o.a. speenkruid en pinksterbloem, volgde een warme zonnige meimaand. Dat leverde uitbundige groei op. Juni deed daar een schepje bovenop met enkele tropische dagen. Inmiddels smachtten de planten naar water en dat kwam volop in juli. In onze regio leverde dat ongeveer 150 mm op, met als dieptepunt 71 mm op 12 juli. Planten zogen zich vol en de bomen waren groener dan ooit in deze tijd.
Bijenidylle Blonksloot. Dat is definitief de naam van de Bloemenweide aan het Zwarte Pad. Deze naam staat op het info bord naast het bijenhotel halverwege het veld. We hebben aan de gemeente gevraagd om een officieel naambord aan de kant van het Zwarte Pad, want te weinig mensen weten dit fraaie bloemenveld nog te vinden. Helaas trekt het ook verkeerde bezoekers. Twee borden met de tekst Rustgebied/ geen alcohol zijn losgeschroefd en weggehaald. Zo doe je dat als je het er niet mee eens bent. De boomstammen worden druk bezet door onze drinkgrage medemens, vooral uit een bevriend oost-Europees land, waarvoor zelfs een hotel is ingericht nabij Snijdelwijk. Toegezegd is dat er een afvalbak terugkomt (ooit is er een gesloopt). Net als het bankje bij aanvang in 2013.
Ook de planten hielden zich dit jaar minder aan de wens van de beheerder, biodivers en meer kleur.
Zoals vermeld, in mei domineerde de echte valeriaan, mooi, geurend maar het ging ten koste van de soortenrijkdom. Het barbarakruid van het 2e jaar is bijna verdwenen. Na het roze van de valeriaan kwam het wit van de wilde bertram. Deze groeide zo hard dat we niet anders konden dan de gemeente vragen om een extra maaibeurt. Die extra maaibeurt was ook het advies van de Vlinderstichting (Kars Veling). Dat werd uitgevoerd door de mannen van de Vermeulengroep, op 3 augustus. Het maaisel werd na 6 dagen opgeruimd. Een compliment is hier op zijn plaats, driekwart gemaaid en wat plekken met heelblaadjes laten staan en zelfs (ongevraagd) enkele heemst planten.
Ik ben geen voorstander van een maaibeurt in de zomer, maar door de onstuimige groei en dominante soorten kon het niet anders. Het risico is dat wilde bertram nog meer kan domineren, ook de akkerdistel ziet kans zich weer te ontwikkelen en de vergrassing (vnl. witbol) kan toenemen.
Zorgelijk is ook de ontwikkeling van haagwinde wat vanuit de elzenrand toeslaat. In deze rand hebben planten als grote kaardenbol, toortsen en herfstaster moeite zich staande te houden.
Jammer dat haagwinde geen invasieve exoot is die verplicht bestreden zou moeten worden.
Heempad Verlaan geeft ons dit jaar meer voldoening. Het intensief wegknippen/ afbreken van jonge rietscheuten, veel werk maar het heeft resultaat opgeleverd. Het probleem van rietontwikkeling wordt niet opgelost, maar je remt de uitbreiding wel. Hierdoor mooie kansen voor de vele soorten, zoals grote wederik, kaasjeskruid, ooievaarsbeksoorten, heelblaadjes, kattenstaart, koninginnenkruid en bolderik. Met een paar keer overhangende plantendelen weghalen en wat hondenpoeprondjes, bleef het werk hier beperkt, mede dankzij de zelfregulering van de natuur.
Overlast is hier de wettelijk toegestane inheemse haagwinde. Gelukkig kleurt en groeit de in onze ogen onschuldige reuzenbalsemien hier bovenuit. Reuzenberenklauw krijgt geen kans, is er niet.
Renovatie Ringdijk We waren op 30 mei aanwezig bij een info avond voor renovatie van de Ringdijk in Boskoop. Deze dijk, die loopt vanaf Noordeinde (nabij de watertoren) tot aan de Linaeusweg wordt vanaf deze zomer gerenoveerd, opgehoogd, van verharding voorzien (voetpad) en aanvullend als berm vernieuwd. Op ons plan om na afronding van de werkzaamheden bij het inzaaien van gras ook een bloemrijk mengsel voor berm en oever mee te zaaien is positief gereageerd. Als IVN/ VvhH worden we bij de plannen betrokken. We zijn alvast extra druk met het verzamelen van zaden, voor de berm o.a. margriet, luzerne, gele ganzenbloem, klaproos, korenbloem, bolderik, ooievaarsbek, knoopkruid, wilde peen, cichorei, pastinaak, galega, wede, heemst en vele tientallen anderen. Zowel, een-, tweejarig als vaste planten krijgen een kans.
Voor de oeverrand o.a. valeriaan, koninginnenkruid, kattenstaart, dubbelkelk, wederik, moeraswolfsmelk, grote kaardenbol, moeraslathyrus, watermunt, tandzaad, wolfspoot enz.
Actie behoud Spoorbos. In HPJ nummer 16 maakten we melding van het Spoorbos (ten westen van Station Boskoop), gelegen tussen Zijde (achter Wellant College) en Laag Boskoop.
Dit perceel behoorde voorheen aan NS als bedrijventerrein/ opslag materieel en is sinds enkele jaren eigendom van project ontwikkelaar Terra Nova. Via een enquête maakten we kennis met het plan voor woningen, volkstuinen, tuinhuisjes en steigers (private recreatie). Door dit plan zou een door de natuur gevormd beeldvormend natuurbos met grote natuurwaarden moeten verdwijnen.
Parklaanbewoners en natuurliefhebbers realiseren zich wat het effect hiervan kan gaan worden.
Er werd een handtekeningactie opgezet onder omwonenden, drie keer werd gebruik gemaakt van spreekrecht, door IVN Planologie en omwonenden. Een motie werd aangenomen tegen het plan,
met de kanttekening dat nader onderzoek gewenst was. Ontmoetingen, stevige discussies over natuurwaarden, omgevingsbelangen en eigendomsrechten over en weer. Ik zal de lezers van het HPJ er verder niet mee lastig vallen. Mijn inzet als natuurliefhebber is om dit als leefgebied voor veel diersoorten te behouden. Voor omwonenden speelt ook woongenot mee. Het wordt nog een hete herfst vol tegenstrijdige belangen. In september komt er een bewonersavond.
Het Bentwoud heeft prachtige fietspaden en is sinds dit voorjaar ook bereikbaar vanaf Boskoop, rotonde Snijdelwijk. Het is een waar eldorado voor vogelliefhebbers. Bruine kiekendieven maken op open terrein fraaie zeilvluchten. De veldleeuwerik is weer gehoord. Putters vliegen er in flinke groepen. In de open velden zijn fazanten te zien en te horen. Volgens vogelaars is ook de patrijs weer gespot. De steppenkiekendief liet zich enkele malen zien in de steppenachtige open delen. Vele zangvogels maken het ook voor de koekoek aantrekkelijk om er hun ei kwijt te raken. Vooral de open vlakten maken een interessante ontwikkeling door. Velden met akkerhoningklaver trekken volop insecten aan. Wilde peen, cichorei, knoopkruid, akkerdistels, brunel, kamille, margriet en avondkoekoeksbloem zorgen voor variatie. Interessante flora ontwikkeling langs diverse paden.
Al het genoemde moois (vogels en planten) zijn vooral aan de oostkant van het Bentwoud, nabij Snijdelwijk, Boskoop, waar te nemen. Juist op deze plek is de Verlengde Bentwoudlaan gepland.
Besluitvorming Verlengde Bentwoudlaan. Binnenkort nemen de colleges van de provincie Zuid-Holland met de Gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid fase 2. Alle stukken zijn te lezen op www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws@18127-zuid-start/ Het doel is om een belangrijke stap te zetten voor doorstroming en bereikbaarheid van de regio. De tegenstand tegen dit plan wordt steeds groter. Men is van mening dat het niets oplost, zelfs de verkeersdruk vergroot. Wie er gelijk krijgt zal blijken als het (mogelijk) te laat is. Op woensdag 23 augustus is er een informatieavond in Flora Boskoop, Parklaan 4, tegenover het station. Het plan wordt uitgelegd, vragen kunnen gesteld worden, 18.30-21.00 uur.
Het besluit wordt een dag eerder, op dinsdag 22 augustus tijdens een (besloten) bijeenkomst aan raadsleden en leden van Provinciale Staten in het Flora-gebouw gepresenteerd.
Protestactie Bentwoudlaan. Meerdere organisaties, bewonersgroepen, politieke tegenstanders worden niet voldoende gehoord. Redenen genoeg om in actie te komen. Vooraf aan een (besloten) bijeenkomst op dinsdag 22 augustus zullen leden/ belangstellenden/ betrokkenen van organisaties als Natuurbehoud Groenpoort, Vrienden van het Bentwoud, IVN VvhH, Dorpsraden, Comité verkeersveiligheid en particulieren zich presenteren met flyers en protestdoeken voor de ingang van het Flora gebouw. De actie wordt ondersteund door GroenLinks, SP en mogelijk tegenstanders in andere partijen. De inloop voor de (besloten) bijeenkomst is 19.30 uur. “Dit rampzalige plan moet van tafel nu het nog kan”, aldus Marijke Kottenhagen (GL). Ondersteun het alternatieve plan.
Een alternatief plan is een oost-west verbinding ten noorden van Boskoop. Het voorstel is een verbinding vanaf de Hoogeveenseweg, viaj het ITC terrein, door het kwekerijgebied, richting Oude Wijk (ten noorden van de Otweg), ook door een weidegebied (met geringe natuurwaarden) tot aan de Gouwe. Voor de vormgeving over de Gouwe kan een nieuw innovatief concept worden toegepast: een soort veerwagen. Een ponton dat op rails de Gouwe oversteekt zonder het scheepvaartverkeer te hinderen. Hierbij kunnen tientallen vrachtwagens per uur naar beide kanten worden overgezet. Die overzet kan ter hoogte van rotonde Halve Raak plaatsvinden. Benieuwd hoe die constructie vorm krijgt. Het deel vanaf de rotonde van de N207 naar de N11 moet dan wel verbreed worden om de verkeerstroom te kunnen verwerken. Voordelen zijn o.a. geen onnodig vrachtverkeer op de Zijde en vermindering in Hazerswoude Dorp. Directe verbinding Greenport Oost/West. Groeikansen logistiek en bedrijvigheid zonder verkeers-infarct dorpskernen. De Verlengde Bentwoudlaan is dan overbodig en een groot stuk natuur (Bentwoud) is gered. Lees het alternatieve plan in de Groene Hart Koerier, 16-8-2017, pagina 11. Mooi als dat kan.
Mijn aanvulling, denk mee in groene lijnen. Natuurcompensatie langs dit project als dat ten noorden van het Spoorbos het Paddegat kruist, dat maakt het behoud ervan nog zinvoller.
Terugblik IVN wandelingen in Boskoop. Het resultaat is dit jaar tot nu toe mager. Vooraf aan de wandeling Polderflora (3 juni) zorgde een hoosbui ervoor dat mensen thuisbleven en dat we met 10 deelnemers een half uur later konden starten. Op 10 juni deden we bij de Veenmol mee aan Slootjesdag. Ondanks fraai lenteweer slechts 3 kinderen, 4 volwassenen en 2 begeleiders. Op 10 juni: Eten in de natuur, met een opkomst van zo’n 30 personen hadden we de succesformule weer in handen. We merkten wel dat er meer bij komt kijken dan we eerst dachten. Dank aan de mensen van Wellant College dat alles uiteindelijk goed is verlopen. Op 26 juni hadden we met 2 gidsen één deelnemer. Aanleiding was de regen, waardoor we besloten op en nabij Natuurtuin de Veenmol te blijven. De Imkerijdag, 8 juli bij Maap Groenendijk werd minder bezocht dan andere jaren en dat
kwam wellicht door de bijendag op 17 juni op de Proeftuin van Holland, n.a.v. 75 jarig bestaan Imkerij Groene Hart. Op 29 juli was regen opnieuw spelbreker bij onze wandeling: 4 deelnemers.
Nachtvlinders lokken en spotten. Op zaterdag 26 augustus is het Nationale Nachtvlinder Nacht. Op diverse locaties worden door IVN en/of KNNV activiteiten georganiseerd. Jaarlijks is dat nabij de kinderboerderij in Waddinxveen. Dit jaar doet de vlinderwerkgroep van IVN Alphen voor het eerst mee. IVN gidsen lokken vlinders met UV licht op lakens en met zoete smeersels op bomen. Ze worden gevangen, gedetermineerd, waarna ze hun vrijheid terug krijgen. Deze activiteit alleen bij droog, gunstig weer. Deze activiteit is van 22.00-24.00 uur, start BC De Veenweiden, Burg.Bruins Slotsingel. Opgave aanbevolen, 0172-430557 (Aad Geeve), voor afmelding bij slecht weer.
De Natuurapotheek. Last van hartkwalen, slapeloosheid, wratten, diarree, verkoudheid en ander ongemak? Voor elke kwaal bestaat wel een plant. Genezen kunnen wij u niet, wel over de planten en hun eigenschappen vertellen. Deze interactieve wandeling vindt plaats op zaterdag 26 augustus, start om 10.00 uur op Natuurtuin de Veenmol, Zwarte Pad 1, Boskoop. IVN gidsen wijzen de planten aan. Zeven deelnemers krijgen elk een A-4 vel, waarop de hier voorkomende planten (alfabetisch gerangschikt). De gids noemt de plant en de betreffende deelnemer leest de werking voor. Deze interactieve samenwerking is een jaarlijks terugkerend succes. Deelname is gratis.
Een Groene Apotheek, geneeskracht uit boom en plant is een tijdelijke expositie, nog te bezoeken tot en met 23 september in het Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52-54, Boskoop. Openingstijden museum: dinsdag t/m. zaterdag van 10.00-16.30 uur. In samenwerking met andere organisaties worden ook andere evenementen georganiseerd, waaronder de Natuurapotheek.
Met de VVV wordt een arrangement samengesteld, waarbij naast bezoek aan het museum en een lunch ook een rondvaart wordt georganiseerd met bezoek aan een kwekerij met een diversiteit aan (sier)planten met geneeskrachtige werking. Twee ervan zijn inmiddels geweest, de laatste kans is op zaterdag 2 september. De excursie kost 15 euro en begint om 10.00 uur bij het VVV-kantoor aan de Overslag, Boskoop. Informeer of er nog plaats is: 0172-214644 of info@vvvboskoop.
IVN Alphen houdt Waterspektakel voor de jeugd. Het Groene Hart is rijk aan sloten en plassen.
Het is boeiend om het waterleven te bekijken. Dat kan op speelse wijze op zondag 27 augustus.
Het spektakel is van 14.00 tot 16.00 uur in en rond bezoekerscentrum De Veenweiden, Burg. Bruins Slotsingel, Alphen aan den Rijn. Kinderen (4-12 jaar) kunnen snorkelen of met een vlet het water op gaan. Met toezicht en veiligheidsvoorschriften. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen snorkelen in de Zeegerplas bij duikvereniging Atlantis. Met vletten van de scouting kunnen kinderen de plas op om met onderwaterkijkers te zien wat er in de Zeegerplas leeft. Meer informatie is te vinden op www.alphenbeweegt.nl Opgave voor deelname via: fladderaars.vlinders@gmail.com.
De toegang is vrij dankzij een subsidie vanuit Groen doet Goed van de provincie Zuid-Holland.
Plantarium, hoogtepunt voor tuinliefhebbers. Op woensdag 23 augustus start de 35ste aflevering van een van de mooiste plantenbeurzen. Dit is een dag voor genodigden, deelnemers en media.
Op deze dag (avond) worden de winnaars (inzendingen) bekendgemaakt en gehuldigd. Op donderdag 24 augustus gaan 6 bedrijven en 5 studententeams de strijd aan voor het Beste Idee Plantarium 2017. Publiek is dan welkom. Op vrijdag 25 aug. zijn er speakerscorners en is er vanaf 17.00 uur het Holygreen festival. Zaterdag 26 is de publieksdag, waarbij particulieren tuinplanten en bomen kunnen kopen. Groei en Bloei heeft deze dag speciale activiteiten voor haar leden.
Bericht voor alle kraaiachtigen in de regio. Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens GS van Zuid-Holland bekend dat besloten is om de op 15 juli 2011 verleende ontheffing voor het vangen van zwarte kraai en kauw met vangkooien in te trekken. Dit betreft het werkgebied van de Wildbeheereenheid De Gouwe Driehoek. Wie vertelt de vogels het goede nieuws?
Nog meer nieuws van Haaglanden, waarvan mijn haren als stekels rechtop gingen staan.
“Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om ontheffing te verlenen voor het doden of vangen van in wild levende egels ten behoeve van de opvang van deze dieren”. De locaties genoemd, liggen in Boskoop. Ik dacht dat egelopvang van zieke/ zwakke dieren alleen uit noodzaak en dierenliefde werd gedaan. Het blijkt dat egels in sommige tuinen ongewenst zijn, maar wie legt me uit dat je ze dan ook mag doden?
Wellant College groenste school van het Groene Hart. Een keurmerk voor scholen die uitblinken in duurzaamheid en natuureducatie. De beloning is een onderscheiding met De Groene Vlag die gehesen is voor de school aan de Zijde. Het is vooral te danken aan de inzet van biologie docent
Arie van der Schoor, zijn omgang met kinderen, teamgeest van het personeel en niet op z’n minst Natuurtuin de Veenmol. Wij, Vrienden van het Heempad, zijn er trots op om een paar plekjes te mogen invullen op deze natuurtuin. Als room op de taart zijn dit jaar alle 73 eindexamen leerlingen geslaagd. Mooie uitspraak van Arie “Geweldig om met zulke kinderen de school te runnen”.
Het Groene Lintje 2017 voor mensen die zich inzetten voor natuur en milieu is door de Alphense afdeling van GroenLinks in ere hersteld. Genomineerd zijn Ad Faasse (Coöperatie Groene Hart Energie); Sanne Verweij (pionier diervriendelijk eten); Arie van der Schoor (initiatiefnemer van Natuurtuin de Veenmol, natuurbeleving en educatie voor scholieren); Marcel Eilers (Voedselpark Gnephoek); Ferd Schelleman (Golfclub Zeegersloot); Monique Veldman (bijenproject Archeon);
Jan van Dorp (Ekodorp, biologisch boeren). Stemmen kan nog tot 31 augustus via de website van GroenLinks of via https://nl.survey-monkey.com/r/VerkiezingGroenLintje2017AlphenaandenRijn.
Gratis afhalen op Natuurtuin de Veenmol: uitgebloeide bloemen vol met zaden, o.a. van het plantenkraambed, het bloemenveld, kruidentuin en de heemstrook langs het pad. Grote diversiteit o.a. gele ganzenbloem, bolderik, klaproos, korenbloem, gekroonde ganzenbloem, luzerne, gele kamille, dropplant, venkel, galega, citroenmelisse, marjolein en meer. Het strooisel kan gebruikt worden op braakliggende stukken, bermen, resthoekjes, akkerranden. Afhalen na afspraak: 0172 214775 (Hans van Dam, bellen rond 09.00 uur of rond 13.00 uur).
Vrijwilligers welkom. Bestaande en nieuwe natuur in het Zwarte Pad gebied kan extra handjes gebruiken. Wie komt eens een ochtend of middag op proef? Werken in de natuur is ontspannend, je leert planten en vogels kennen. Werkzaamheden in het najaar zijn o.a. zaden oogsten, woekeraars onderdrukken, plantenresten afvoeren, selectief wieden, snoeien, planten enzovoort.
De plekken waar je Vrienden van het Heempad kan vinden zijn o.a. Heempad Verlaan, Bijenidylle Blonksloot, Natuurtuin de Veenmol (Kraambed, Heempark, Kruidentuin), Coenecoopstrook enz.
Maak eens een afspraak: 0172 214775 (rond 09.00 en 13.00 uur). Beloning: vogels zingen je toe, bloemen schitteren van tevredenheid en het geeft een goed gevoel als je resultaten ziet.
Ezelsbruggetje voor de zanglijster. De vogel is een opschepper “moet je mij eens horen zingen”.
Hij zingt in de hoogste toppen en roept zijn kinderen: PietPiet, Juul, Piewiet, JulJul, Tjieuw.
(Uitspraak van Jac P. Thijsse).
Waarnemers gezocht. Bij voorkeur vogelaars met enige kennis, met goede kijker, die zich af en toe posten in de omgeving Parklaan (westkant). Oog en oor gericht op het Spoorbos, waarnemen noterend, vastleggen, doorgeven aan www.waarneming.nl. Het is binnenkort tijd voor trekvogels en we willen graag jaarrond een inventarisatie maken van wat er leeft, broedt, foerageert en doortrekt. Dit kan mede bijdragen voor het behoud van het Spoorbos. Met name het voorkomen van de havik (en vastleggen van het jaarrond beschermde havikshorst) kan het verschil maken.
Natuurlijk Alphen is een nieuw natuurprogramma voor Studio Alphen. Initiatiefnemer en regie: Nico Romeijn met ondersteuning van Luc van Eeuwen (reportages). Ideeën worden mede aangebracht door IVN, Dick Warmerdam en Hans van Dam. Het radioprogramma wordt elke 3e maandag van de maand uitgezonden van 20.00-21.00 uur. Er zijn 3 of 4 onderwerpen per uur, afgewisseld met passende muziek. Activiteiten in de regio krijgen aandacht. IVN krijgt er een belangrijke stem in, maar ook Natuurmonumenten (Nieuwkoop) en Staatsbosbeheer (Bentwoud, Zaanse Rietveld) worden benaderd. Noteer de data: 18 sept./ 16 okt./ 20 nov./ 18 dec.
Natuur op radio en TV. We hebben weer genoten van de Baardmannetjes, Hans Dorrestijn en Nico de Haan. Er zijn nog steeds natuurseries op TV met fraaie beelden op EO, NTR, CANVAS en BBC. Volg de publicaties in de bladen. Vroege Vogels TV start binnenkort weer met een nieuw seizoen.
Via de radio is er aandacht voor de natuur, elke zondagmorgen 07.00-10.00 uur Vroege Vogels Radio (mede mijn leerschool). Radio Rijnmond, elke zaterdag van 08.00-09.00 uur Chris Natuurlijk. Bij Gouwestad Radio is er elke 3e zondag van de week een ‘live’ uitzending Gewoon Groen Gouda, van 12.00-13.00 uur. Duurzaamheid is hier een de leefregel, met een hoog “doe-maar-gewoon” gehalte. Livestream te ontvangen via www.gouwestad.nl Greenheart Country geeft in haar keuze songs met een hoog natuurgehalte, met regelmatig thema’s zoals Birds, Flowers, Trees, Rozen. Ook thema’s over het weer (regen, storm, wintersongs) komen aan bod. Greenheart Country is een programma van Janny & Hans van Dam en wordt uitgezonden op: maandag 22.00-24.00 uur via
RTV.Krimpenerwaard (www.rtvkrimpenerwaard.nl); op woensdag 21.00-23.00 uur via Studio Alphen (www.studioalphen.nl) en op vrijdag 18.00-20.00 uur: www.crossroadscountryradio.nl
Aldi doet wegwerptasje in de ban. Als eerste supermarktketen stopt Aldi in 2018 met het verkopen van plastic en papieren boodschappentassen voor eenmalig gebruik. Herbruikbare tassen vervangen de wegwerptassen. Om klanten te stimuleren te kezen voor de duurzame tas, verhoogt Aldi tot die tijd de prijs van de wegwerptas. De opbrengst ervan komt ten goede aan duurzaamheidprojecten. Hoewel velen al jarenlang duurzame tassen gebruiken, is dit initiatief toe te juichen en verdient navolging. Als er een schaap over de dam is…
Als het getal 7 in je leeftijd voorkomt wordt het tijd om terug te kijken in het verleden. Mijn herinneringen zijn vastgelegd in een vierdelige serie Natuurherinneringen uit mijn jeugd en die belevenissen vonden vooral plaats in de Krimpenerwaard. De serie wordt gepubliceerd in het tijdschrift Bont Allerlei (IVN Alphen) en in het fraaie natuurblad Waardvogel van de Vogel- en Natuurwerkgroep Krimpenerwaard. Lees de bladen en je steunt er de organisaties mee.
Dat was het weer, beste mensen, als het volgende HPJ verschijnt zitten we alweer in het paddenstoelenseizoen. Wie het HPJ niet meer wenst te ontvangen kan zich afmelden: janny@countrygazette.nl Reacties, nieuws, aanvullingen ook naar dit adres. Tot de volgende HPJ.
Hans van Dam, Boskoop, 20 augustus 2017.

Reacties zijn gesloten.