Governance code cultuur


De stichting Boskoop Creatief hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Met de Governance Code Cultuur laten de verantwoordelijke bestuurder en toezichthouders zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De statuten van Boskoop Creatief worden herzien en aangevuld aan de hand van de Governance Code Cultuur en de ANBI-vereisten. Op de website van de stichting Cultuur+ondernemen vind je hierover meer informatie.

Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid bestuur
Boskoop Creatief heeft een bestuur-model. Bij het bestuur-model is het hele bestuurlijk proces in handen van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen en elke vorm van belangenverstrengeling vermijden. Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting, stelt de begroting op en de jaarstukken. Omdat Boskoop Creatief geen raad van toezicht heeft wordt de toezichthoudende functie ook door het bestuur vervuld. Deze functie krijgt vooral gestalte in de onderlinge afstemming tussen de bestuursleden en de door hen gehanteerde principes uit de code. Eenmaal per jaar geeft het bestuur op de zogenaamde ‘docentendag’ een toelichting over de gang van zaken van het afgelopen jaar en de toekomstplannen aan de cursusdocenten en vrijwillige medewerkers van Boskoop Creatief.
Het bestuur van Boskoop Creatief bestaat momenteel uit zes bestuursleden. Naast het bestuur is er een expositiecommissie en een evenementen-commissie. Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden een maximale zittingsperiode van twee maal 3 jaar hebben. Omdat nog geen nieuw bestuurslid gevonden is voor de functie van cursuscoördinator, is met instemming van het bestuur, dit bestuurslid voor een derde periode van 3 jaar benoemd. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden van te veel leden.

Reacties zijn gesloten.