Statuten ‘Stichting Boskoop Creatief’

 

Oprichtingsdatum: 27-04-1993

NAAM, ZETEL EN DUUR

Art. 1.1 De stichting draagt de naam:

‘Stichting Boskoop Creatief’ en is gevestigd in Boskoop.

  1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Art. 2. Het doel van de stichting is het bevorderen van creatieve

activiteiten en al hetgeen, in de ruimste zin van het woord,

daarmee verband houdt.

Art. 3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. het organiseren van exposities;
 2. het organiseren van cursussen;
 3. het organiseren en/of begeleiden van verfraaiings-projecten in Boskoop;
 4. het organiseren van voorstellingen en uitvoeringen;
 5. het geven van voorlichting;
 6. de gemeente adviseren en stimuleren in haar cultuurbeleid;
 7. het leggen van contacten met instellingen en organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
 8. het ondersteunen van andere activiteiten op het gebied van de beeldende kunst;
 9. het verwerven van subsidies;
 10. alle andere wettige middelen.

VERMOGEN

Art. 4. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 • subsidies, donaties, lesgelden en entreegelden.
 • Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op andere wettige wijze verkrijgt.

BESTUUR

Art. 5.

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden.
 • Bestuursleden mogen niet in dienst zijn van de stichting.
 • De bestuursleden nemen zitting voor een periode van drie jaar.
 • Elk jaar treedt een derde af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster; aftredende bestuursleden zijn éénmaal terstond herbenoembaar.
 • In geval van vacatures in het bestuur wordt hierin ten spoedigste voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid.
 • Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster de plaats in van degenen in wiens plaats zij zijn benoemd.
 • Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer ter eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacatures te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
 • Het lidmaatschap van het bestuur eindigt behalve door het hierboven vermelde periodieke aftreden, alsmede het tussentijds aftreden na schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, eveneens door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door aanvragen van surséance van betaling, door onder curatelestelling, alsmede door ontslag door de rechtbank.
 • Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsook tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van derde verbindt.
 • Besluiten daartoe kunnen slechts genomen worden op de wijze zoals in artikel 10 dezer statuten ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.

Art. 6.

 • Het bestuur is belast met de leiding der stichting.
 • Het bestuur wijst uit zijn midden als dagelijks bestuur aan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 • De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte.

Art. 7

 • Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per kwartaal en overigens zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.
 • Bestuursvergaderingen worden, behoudens spoedeisende gevallen, tenminste acht dagen tevoren schriftelijk door de secretaris bijeengeroepen.

Art. 8

 • Ieder bestuurslid brengt ter vergadering een stem uit.
 • Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen als de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 • Alle besluiten worden, tenzij in deze statuten anders bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
 • Blanco stemmen gelden als niet uitgebrachte stemmen.
 • Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.
 • De voorzitter is van stemming uitgesloten, behoudens in geval van het staken van stemmen.
 • Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der stemmen op zich verenigt, vindt een tweede stemming plaats.
 • Hebben meer dan twee personen het grootste, of meer dan één het op één na grootste aantal stemmen gekregen, dan beslist het lot wie van hen voor herstemming in aanmerking komen.
 • Staken bij deze derde stemming de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Indien een voorstel zaken betreft wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.

BOEKJAAR, BEGROTING EN VERANTWOORDING REKENING

Art.9

 • Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
 • Vóór het einde van het boekjaar wordt door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar vastgesteld.
 • Vóór één april, na afloop van het boekjaar, stelt het bestuur een ontwerpjaarverslag samen, waarin opgenomen een verslag van de werkzaamheden van de stichting, alsmede de rekening van het gevoerde financiële beheer.
 • Het ontwerpjaarverslag wordt aan alle bestuursleden toegezonden, tezamen met een oproep voor een bestuursvergadering die voor één mei daaropvolgende moet plaatsvinden.
 • In deze vergadering wordt het ontwerpjaarverslag besproken, waarna het door het bestuur wordt vastgesteld.
 • Goedkeuring van dit jaarverslag strekt de penningmeester tot décharge.
 • De wijze van oproeping en vergadering wordt bij reglement vastgesteld.
 • Het ontwerpjaarverslag wordt na vaststelling en bekrachtiging door het bestuur voor publiciteit vrijgegeven als jaarverslag.

REGLEMENT

Art. 10

 • Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat
 • Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 • Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 • Op de vaststelling, wijziging en opheffing  van het reglement is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING 

Art. 11

 • Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.
 • Besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting kunnen door het bestuur worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden tegenwoordig zijn, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 • Zijn in de vergadering niet alle bestuursleden tegenwoordig, dan wordt binnen een termijn van twee tot zes weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen.
 • In deze tweede vergadering kan, ongeacht het alsdan aanwezige aantal bestuursleden, met gelijke meerderheid van stemmen, een besluit tot statutenwijziging der stichting worden genomen.
 • De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 • De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 12

 • Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.
 • De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 • De vereffening wordt uitgevoerd door het bestuur.
 • De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11.
 • Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
 • Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt  besteed ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.
 • Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaar berusten bij de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALINGEN

Art. 13

 • In alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.

 

Reacties zijn gesloten.