Tuinen van Boskoop

Aan het Reierskoop tussen het boomkwekerijmuseum en de Tuinstraat zijn een aantal percelen van kwekers aangekocht door de stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB).

Stand van zaken van het Boomkwekerijmuseum november 2022
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de Stichting
Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop (SMVGB), de eigenaar
van de gronden en gebouwen en ons museum over de invulling van
het kantoor en de hal van Koetsier.

Invulling kantoor en hal Koetsier

Het museum wil hier haar depot onderbrengen en een
vergaderruimte en een werkplaats inrichten. Met de SMVGB moeten
afspraken worden gemaakt wat de voorwaarden zijn. Naast financiële
randvoorwaarden is vooral ook de bereikbaarheid vanaf de Proeftuin
en vanuit onze historische kwekerij een belangrijk punt.
Voor de grote hal zijn op korte termijn geen concrete plannen. Door
het ontbreken van financiële middelen is de ontwikkeling hiervan
doorgeschoven naar een volgende fase.

Inrichting

Ten noorden van de hal zal een dwarssloot worden gegraven. Via
deze sloot zullen o.a. de rondvaartboten van de VVV de Tuinen van
Boskoop in en uit varen en zo ook langs het museum komen. De
bruggen moeten hiervoor door vaarbaar zijn.
Door deze dwarsloot ontstaat er ten noorden van de hal een
kwekerijdeel. Het museum zal hiervoor op termijn een invulling
zoeken. Is het een idee er laanbomen aan te planten om de
boomkwekerijsector wat breder dan alleen de Boskoopse te
vertegenwoordigen? Of een klimaatbestendige en natuurinclusieve
tuin aanleggen met eigentijds sortiment waar onze bezoekers
inspiratie kunnen opdoen voor hun eigen tuin? Dit zou dan ook een
tuin kunnen zijn waar leerlingen proefjes en onderzoek doen op het
gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit en biodiversiteit.

Tot slot
De komende tijd zal intern en extern met onze partners binnen de
Tuinen van Boskoop verder worden gesproken.
Voor de uitvoering van de plannen kijken we vooruit naar volgend
jaar en verder.

Reacties zijn gesloten.